بیماری دیابت

پادرد های مزمن و دیابت

درمان پادرد های مزمن و دیابت

ارتباط بین پادرد های مزمن و دیابت متاسفانه اگر دیابت طولانی بشود می‌تواند موجب تنگی عروق در اندام‌هابشود علی الخصوص اندام‌های تحتانی