درمان بیماری های قلب

پریکاردیت

پریکاردیت چیست؟

قلب به وسیله یک غشای منعطف دو لایه ای که پریکاردیوم نام دارد احاطه شده است. دو لایه این غشا به کمک

عفونت قلبی

چگونگی تشخیص عفونت قلبی

عفونت قلبی هنگامی بوجود می آید که باکتری ها و یا عوامل دیگری مثل قارچ وارد خون می شوند و قادرند قلب

جراحی قلب باز

جراحی قلب باز (bypass)

فرض کنید که در یک بزرگراه در حال رانندگی هستید. بوجود آمدن یک تصادف موجب شده است که ترافیک در جاده بوجود